Bendravimo etika. Vadovėlis VIII klasei

Mes bendraujame vieni su kitais visą gyvenimą , tačiau daugelis neišsiugdo tinkamų bendravimo įgūdžių nebendrauja taip gerai, kaip galėtų . Draugystė , darbas, studijos nukenčia dėlto, kad dažnai suklystame iš sakydami savo mintis ar netiksliai suvokdami kitus žmones, išnežinojimo į skaudindami, { įžeisdami vienas kitą . Išmokti bendrauti, geriau suvokti ir išreikšti save išgirsti ir teisingai suprasti kitą žmogų galėtų padėti bendravimo etikos žinios.Etika yra mokslas apie gyvenimo išmini apie geresnio gyvenimo Ir sugyvenimo paieškas, apie žmogaus gyvenimo prasmės esmines problemas. Etika kartu su morale ir dorove apima visą visuomenės ir asmenybės gyvenimą . Bendravimo etika – tai taikomosios etikos dalis, kuri savomis priemonėmis sprendžia bendravimo klausimus. Ji aprėpia daug sąvokų ir kategorijų : empatiją , takią , bičiulyste, pagarbą ir kt. Šiomis sąvokomis bendravimas aprašomas ir modeliuojamas, jomis reiškiama žmonių santykių dorovine esmė. Dalis bendravimo etikos kategorijų kartu yra Ir vertybės; meile, draugystė, ištikimybė, gerumas, kilnumas ir pan.Bendravimo etika, kaip ir etika apskritai, nėra tiktai mokslas Ir šiais laikais nepriklauso vien filosofijos sričiai. Tai kartu ir sugyvenimo, gyvenimo meno, vidinės refleksijos ir savimonės mokslas, glaudžiai susijęs su bendravimo psichologija. Nors bendravimo etika gali nagrinėti kai kuriuos bendravimo psichologijos klausimus, tarp jų yra ir esminių skirtumų. Bendravimo psichologija tiria ir aprašo žmonių bendravimo dėsningumus, o bendravimo etika ne tik interpretuoja šiuos dėsningumus, bet ir normina žmonių tarpusavio santykius, nurodo, kaip reikėtų elgtis, pateikia tam tikrus dorovinius orientyrus.Jau daug metųdėstome aš tuntokams bendravimo etiką. Knyga, kurią dabar laikote rankose, yra mūsų darbo patirties apibendrinimas. Rašyti ją paskatino nuoširdus mokinių susidomėjimas bendravimo etikos pamokomis.Vadovėlyje stengėmės ne tik aptarti pagrindines bendravimo etikos sąvokas, atskleisti jų turinj. bet ir pateikti įvairių tekstų , užduočių , testų , kurie būtų įdomūs mokiniams ir palengvintų mokytojo darbą . Knygą papildo pratybų sąsiuvinis.Vadovėlio medžiagą suskirst ėme j keletą skyrių . Pirmajame skyriuje „Žmonės sukurti vieni kitiems” aptariama bendravimo samprata, jo funkcijos, bendravimo, kaip universalios vertybės, reikšmė žmogaus gyvenime.Skyriuje „ Bendravimo harmonija” pateikiami doroviniai bendravimo principai: aukso taisyklė , tolerancija, taktas, jų reikmė sėkmingam bendravimui. Skyrių papildo paragrafas, kuriame aptariamas…
Prekės ženklas: Lucilijus