Sociologijos pratybos

Pra­ty­bų už­duo­tys skir­tos pa­dė­ti įsi­sa­vin­ti pa­grin­di­nes so­cio­lo­gi­jos kur­so te­mas: Vi­suo­me­nės kul­tū­ra, So­cia­li­za­ci­ja, So­cia­li­nė struk­tū­ra, So­cia­li­nės gru­pės, Or­ga­ni­za­ci­jos, Ins­ti­tu­tai, So­cia­li­nė stra­ti­fi­ka­ci­ja ir mo­bi­lu­mas, De­via­ci­ja ir So­cia­li­nė kon­tro­lė. Nu­ro­dy­tos pa­grin­di­nės kny­gos, ku­rio­mis nau­do­ta­si ren­giant šį lei­di­nį.
Prekės ženklas: Šiaulių universiteto leidykla