Kategorija: " Vadovėliai ir pratybos " • Braižybos pratybos 11-12 klasei

  Braižybos pratybų sąsiuvinyje užduotys parinktos vadovaujantis bendrojo lavinimo mokyklos pasirenkamųjų dalykų programa. Jos išdėstytos tokia pat tvarka, kaip ir teorinė braižybos vadovėlio medžiaga. Pratybų sąsiuvinį sudaro apie 100 užduočių. Jos skirtos darbui, siekiant įtvirtinti per pamokas įgytas žinias, ugdyti mokinių vaizduotę ir erdvinį mąstymą, formuoti grafinę kultūrą.  Prekės ženklas: Šviesa


 • Senovės istorijos pratybos 7 klasei

  Pratybų sąsiuvinis skirtas 7 klasės moksleiviams, besimokantiems iš vadovėlio „Senovės istorija 7 kl.“. Sąsiuvinyje rasite daug įvairiausių užduočių, testų, kryžiažodžių, žemėlapių, padėsiančių dar geriau išmokti senovės istoriją ir paversiančių tai įdomiu užsiėmimu.Prekės ženklas: Kronta
 • Vadybos pratybos

  Ši knyga atitinka vadybos teorijos programą. Joje pateikiami testai ir pratimai. Pratimai esantys šioje pratybų knygoje padės skaitytojams pereiti nuo teorijos prie praktikos. Nuodugniai ją perskaitę, skaitytojai galės savarankiškai atsakyti į vadybos klausimus, spręsti uždavinius bei testus.Prekės ženklas: Eugrimas


 • Skaitymo pratybos

  Mokomoji priemonė „Skaitymo pratybos“ skiriama pradiniam skaitymo mokymui ir kalbos analizei. Ji tinka ikimokyklinukams, priešmokyklinukams, pirmokams. Nuosekli metodinė sistema padės jiems ugdytis pažintinę ir komunikavimo kompetencijas, įveikti skaitymo sunkumus.   Mokomąją priemonę sudaro karpomasis raidynas, paveikslėlių ir jų pavadinimų kortelės, sakinių ir žodžių schemos, skiemenys, žodžiai, įdomiosios pratybos, žaidimų prizai. Kartu pateikiama metodinė medžiaga mokytojui.Prekės […]


 • Sociologijos pratybos

  Pra­ty­bų už­duo­tys skir­tos pa­dė­ti įsi­sa­vin­ti pa­grin­di­nes so­cio­lo­gi­jos kur­so te­mas: Vi­suo­me­nės kul­tū­ra, So­cia­li­za­ci­ja, So­cia­li­nė struk­tū­ra, So­cia­li­nės gru­pės, Or­ga­ni­za­ci­jos, Ins­ti­tu­tai, So­cia­li­nė stra­ti­fi­ka­ci­ja ir mo­bi­lu­mas, De­via­ci­ja ir So­cia­li­nė kon­tro­lė. Nu­ro­dy­tos pa­grin­di­nės kny­gos, ku­rio­mis nau­do­ta­si ren­giant šį lei­di­nį.Prekės ženklas: Šiaulių universiteto leidykla


 • Sakytinės kalbos mokymas. Pratybos

  Pratybos skirtos praktiniam darbui, formuojant vaikų, turinčių klausos sutrikimą, taisyklingą kalbos garsų, skiemenų, žodžių tarimą. Jose pateikiama medžiagos painiojamų garsų diferencijavimui, taisyklingam žodžių kirčiavimui, ritminės kalbos suvokimui.Prekės ženklas: Homo liber