Chemija. Vadovėlis VIII klasei

Vadovėlis Chemija VIII klasei parengtas pagal atnaujintų Bendrųjų programų reikalavimus, keliamus tiek didaktiniams principams, tiek turiniui. Pateikiama aktuali mokomoji medžiaga, leidžianti sumažinti mokymosi krūvius, skatinanti mokymosi motyvaciją. Mokomoji medžiaga pritaikyta turiniui diferencijuoti ir individualizuoti, skatina aktyvų mokymąsi. Pabrėžiamas ryšys su gyvenimu – tekstais, pavyzdžiais, klausimais ar užduotimis. Pagrindinė informacija pateikiama keliais būdais: žodiniu, grafiniu, vaizdiniu. Duodama nuorodų į papildomus informacijos šaltinius, taip pat ir į chemijos skaitmeninius mokymosi objektus (MO). Tai naujiena, puikiai paįvairinanti chemijos pamokas. Naudodamiesi šiais mokymosi objektais, mokiniai gali atlikti bandymus virtualiojoje erdvėje, aiškintis naujas sąvokas, reiškinius. Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į ugdymo(si) rezultatus, Bendrosiose programose numatytų kompetencijų ugdymą. Horizontaliais ir vertikaliais integracijos ryšiais jis derinamas su kitų dalykų serijos Šok vadovėliais. Šis vadovėlis parengtas pagal tuos pačius principus, kaip ir kitų dalykų serijos Šok vadovėliai. Tai visiems serijos vadovėliams bendras atlankos principas, ikonos, struktūra, integraciniai tarpdalykiniai ryšiai. Vadovėlyje rasite tarpdalykinių ryšių ne tik su kitais gamtos mokslais – biologija, fizika, bet ir su matematika, istorija, geografija. Serijos Šok vadovėliuose VIII klasei siūlomas bendras tarpdalykinis projektas Gimtinė pro rasos lašą. Šio projekto tikslas – geriau pažinti savo kraštą, ugdyti(s) kultūrinį sąmoningumą, puoselėti meilę gimtajai aplinkai tyrinėjant artimiausią aplinką, ieškant informacijos, bendradarbiaujant, pristatant veiklos rezultatus. Įvairių dalykų serijos Šok vadovėliuose yra įdomių projektinių užduočių. Chemijos projektas pateikiamas vadovėlio antrojo skyriaus pabaigoje, kai mokiniai jau turi chemijos žinių ir gali jas apibendrindami vykdyti projektą pagal vieną iš vadovėlyje siūlomų veiklų. Šiuo projektu norima parodyti, kad kiekvieną dieną atsakingai elgdamiesi savo įprastinėje aplinkoje, rinkdamiesi vartoti tinkamas medžiagas, galime išpuoselėti savo gimtinę kaip tyrą rasos lašą. Rengdamiesi projektui ir atlikdami tyrimus, mokiniai išsamiau susipažįsta su kasdienėje aplinkoje vartojamomis medžiagomis, gali įvertinti jų savybes ir poveikį aplinkai bei žmogaus sveikatai. Vadovėlio komplektas sukuria darnią visumą, jo sudedamosios dalys viena kitą papildo, pagilina.   Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis Mokytojo…
Prekės ženklas: Šviesa