Pinigų politika valstybės ekonomikoje

Monografijoje pateikiama išsami pinigų politikos analizė, apimanti pinigų ir ekono­mikos teorijas ir jų pritaikymą šiuolaikinėje realioje ekonomikoje. Daug dėmesio ski­riama valstybių centrinio banko pinigų politikos kūrimo ir įgyvendinimo metodo­logijai, mokslinėms ekonomikos problemoms, susijusioms su pasauline monetarine santvarka tarptautinėje pinigų sistemoje naujų globalios krizės iššūkių akivaizdoje. Apibūdinama pinigų politikos samprata, naujas moksliškai pagrįstas požiū­ris į pinigų politikos vaidmenį valstybės ekonomikoje, perteikiamos svarbiausios išvystytos ekonomikos šalių – ES euro zonos šalių, JAV ir kitų pinigų politikos įgyvendinimo tendencijos ir makroekonominiai rezultatai, atskleidžiant juos tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu. Monografijoje pateikti pinigų politikos kūrimo modeliai sujungia pinigų poli­tiką su realia ekonomika ir parodo svarbiausius teoriškai pagrįstus jos įgyvendini­mo instrumentus, svertus ir makroekonominius tikslus. Monografija skiriama akademinei bendruomenei, mokslo ir pedagoginiam personalui, centrinio banko (Lietuvos banko) darbuotojams, atsakingoms už vals­tybės ekonominę politiką institucijoms, finansų, bankininkystės ir ekonomikos mokslo atstovams, dėstytojams ir studentams, įvairaus profilio studijoms, prakti­niam naudojimui ir būsimiems moksliniams tyrimams.
Prekės ženklas: Vilniaus universiteto leidykla