Dailė. Vadovėlis IX–X klasei

Dailės vadovėlis IX–X klasei yra nuoseklus vaisingo darbo rengiant dailės vadovėlius V–VIII klasei (serija „ŠOK“) tęsinys, atitinkantis Bendrąsias pagrindinio ugdymo programas ir šiuolaikiniams vadovėliams keliamus reikalavimus. Tai nuosekli, mokymo(si) proceso tęstinumą garantuojanti mokymo priemonė, paremta įgytų žinių bei praktinių raiškos įgūdžių apibendrinimu, įtvirtinimu ir teikianti naujų žinių bei kūrybos patirties. Pagrindinės autorių nuostatos – parengti vadovėlio medžiagą taip, kad mokinys ne tik įgytų žinių, bet taip pat gebėtų mąstyti, analizuoti, lyginti, išbandyti įvairius savo meninius gebėjimus, ugdytųsi ne tik loginį ir kritinį mąstymą, bet gebėtų išreikšti savo jausmus, fantaziją.Tos nuostatos įgalino autores sudaryti tokią vadovėlio struktūrą, kuri leidžia tikslingai įgyvendinti numatytas mokomąsias problemas. Prof. Jonas GudmonasRecenzento nuomonė Dailės mokymosi komplektas IX–X klasei sudaro vieningą visumą, tai:• Integruotas dailės raiškos ir pažinimo procesas.• Netradicinės pamokos, integruota projektinė veikla, išbandomos tradicinės ir šiuolaikinės dailės raiškos medžiagos ir reikmenys.• Platesnis požiūris į šiuolaikinės kūrybos formas ir tradicijas, mus supančio pasaulio vizualiuosius reiškinius, mokinio artimiausios aplinkos estetinius bruožus.• Aktyvus klasikinės ir moderniosios dailės, įvairių meninių epochų, kūrybos krypčių, tradicinės ir šiuolaikinės dailės, architektūros, dizaino stilistinių bendrumų ir skirtumų pažinimas tyrinėjant, lyginant, eksperimentuojant, interpretuojant ir įsivertinant savo kūrybinę raišką.• Įžvalgaus kūrėjo ir dailės vartotojo ugdymas: mokinys kelia originalias idėjas, tikslingai renkasi kūrybos priemones, kritiškai mąsto ir kūrybiškai sprendžia keliamas problemas, suvokia savo aplinkos vizualiąsias ypatybes, geba estetiškai ją keisti. IX–X klasės dailės vadovėlis atitinka Bendrųjų programų reikalavimus, sistemina ir gilina mokinių meninės raiškos ir dailės pažinimo patirtį, logiškai pereina prie sąmoningo ir aktyvaus praeities ir dabarties meninių idėjų pažinimo, interpretacijos ir vertinimo. Vadovėlis:• Patrauklus, žadinantis norą mokytis.• Pritaikytas įvairiems mokymosi stiliams, skirtingos patirties mokiniams.• Ugdo kūrybinį mąstymą – skatina mokinius išreikšti save, ieškoti idėjų įvairiuose šaltiniuose, tyrinėti tradicinius ir šiuolaikinius raiškos būdus, suprasti savo ir kitų kūrybą, kritiškai ir tolerantiškai ją vertinti.•…
Prekės ženklas: Šviesa