Mokomės etikos. Vadovėlis VII klasei

NAUJO vadovėlio „Mokomės etikos“ 7 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai. Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią struktūrą: I – Norime sužinoti (mokinius motyvuojanti įžanga) II – Nagrinėjame (mąstyti skatinantis temos plėtojimas); III – Išvados ir apibendrinimai (refleksiją skatinanti pabaiga). Visos pamokos pradedamos įvairių autorių aforizmais. Skyrių pabaigoje pateikiamos kartojimo užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą. Vadovėlio pabaigoje pateikiamas skyrelis „Skyrių kartojimo užduočių įvertinimas“.Mokiniai skatinami: • svarstyti saviugdos ir savisaugos, tapatumo, pamatinių asmens poreikių problemas; • apmąstyti savęs įprasminimo klausimus; • įvertinti dialoginio bendravimo ypatumus, sąžinės reikšmę moraliniam žmogaus gyvenimui; • vertinti ir branginti draugystę, meilę, bendravimą; • jausti atsakomybę už savo tautos vertybes; • apsvarstyti žmogaus teises ir pareigas; • aptarti demokratinės visuomenės principus; • apžvelgti santykio su pasauliu aspektus;Vadovėlio medžiaga orientuota į šio amžiaus tarpsnio mokinių gyvenimo patirtį, moralinio mąstymo raidos ypatumus. Autorės siūlo šiuos mokymo(si) metodus: teksto nagrinėjimą, pokalbius, diskusijas pagal pateiktus klausimus, aforizmų ir bendraamžių minčių komentavimą, iliustracijų aptarimą, neužbaigtų sakinių ir minčių pratęsimą, pateiktų problemų ar probleminių situacijų sprendimą, esė rašymą ir pristatymą, informacijos paiešką, projektų, vaidinimų rengimą grupėse ir kt. Svarbus vadovėlio privalumas – galimybė diferencijuoti ir individualizuoti mokymo procesą, ugdyti gebėjimą suvokti ir analizuoti tekstą. Teigiamas vaizdinės vadovėlio medžiagos aspektas – sąsajos su teorine medžiaga ir užduotimis. Vadovėlio vaizdinė medžiaga papildo, paaiškina, plėtoja ir skatina interpretuoti ugdomąją pamokos veiklą.
Prekės ženklas: Tyto alba